Pusztavámi német nemzetiségi tánccsoportimages/cikkek/normal/96.jpgimages/cikkek/normal/95.jpgimages/cikkek/normal/97.jpg

Pusztavám Fejér Megyei községben a helyi német nemzetiségi néptánc hagyományok ápolásának szervezett formában való elindítása Friedmann Józsefné nevéhez f?z?dik, aki a mai értelemben vett tánccsoportot megel?z?en a helyi Bányász Szakszervezet nyújtotta keretek között - már az 1960-as évekt?l m?ködtetett gyermektánccsoportot.


1973-ban - Magyarországon az els?k között hat párral alakult meg a Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport, f?ként az Ifjúsági Klub tagjaiból, akkor már a M?vel?dési Ház szervezésében. A lelkes fiatalok célul t?zték ki a helyi német néptánchagyományok ápolását,
bemutatását és továbbadását. Az Általános Iskola diákjaiból rövid id?n belül az után- pótlás csoportok is megalakultak. A 80-as években már "négy generációs" tánccsoport m?ködött a faluban: az ifjúsági tánccsoport utánpótlását egy alsó- és egy fels?tagozatos valamint egy leánycsoport biztosította. A szervezési feladatokat Kiss Józsefné, a M?vel?dési Ház vezet?je látta el.


A Csoport a kezdeti id?kben helyi és járási rendezvényeken, magyarországi németek lakta településeken szerepelt sikerrel, az ország majd minden részén. Néhány év elteltével már országos ezüst min?sítést kapott, amit kés?bb több alkalommal is megismételt.
Nagy jelent?séget tulajdonít az Együttes a az évente megrendezésre kerül? pusztavámi Sváb Bálnak, a Falunapoknak és a Fejér Megyei Nemzetiségi Napnak. Az Együttes nemzetközi kapcsolatai a bajorországi Geretsried várossal kezd?dtek, mely a II. világháborút követ? kitelepítések révén jelent?s pusztavámi származású lakosságot tudhat magáénak. Az els?, szerepléssel egybekötött kiutazás 1982-ben történt. A thüringiai Friedrichroda városával 1983-ban, a burgenlandi Nickelsdorf községgel pedig 1988-ban indult a kulturális- illetve testvérkapcsolat.


A Csoport a rendszeres kapcsolatokon kívül is több alkalommal képviselte Pusztavámot külföldi rendezvényeken: az erdélyi Csanád, a stájerországi Mariazell, a bajorországi Altötting búcsújáró helyeken csakúgy, mint Drezdában, a karintiai Klagenfurtban és Lengyelországban.

A Tánccsoport m?sorában kizárólag helyi, illetve más magyarországi német vidékekr?l származó táncok és színpadra vitt élet helyzetek (pl. Pusztavámi Lakodalmas) szerepelnek. A sikeres koreográfiák megalkotója Friedmann Józsefné, mindannyiunk szeretett Klári nénije, 1999-t?l pedig Frey Szabolcs, a Tánccsoport jelenlegi vezet?je. A Tánccsoport 1999-ben egyesületté alakult, önálló szervezeti élettel és gazdálkodással, elnökének Finta Gergelyt választotta. Az aktív táncosok száma 30 f?, életkoruk 15-32 év közötti. Az Együttes bemutatkozásaikak száma éves szinten 20 körülire emelkedett. Az utánpótlást ma az Általános Iskola keretein belül m?köd? gyermektánccsoport biztosítja.


Az együttes zenei kíséretét kezdetben Madarász Sándor harmonikás, majd az általa alapított zenekar látta el. A kísér? együttes vezet?je a kés?bbiekben Deák Ferenc, majd Garas Ern? lett. 2002-t?l az az els?dleges zenei közrem?köd? az Engel György által vezetett fúvószenekar. A Tánccsoport több alkalommal közös m?sort ad el? a Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkarral.


Kapcsolattartók:

Finta Gergely
egyesületi elnök
Tel.:06-30/216-3482


Frey Szabolcs
tánccsoport vezet?
Tel.:06-30/284-4478

  • сделать ремонты тут