Brindisi Szent L?rinc Borrendimages/cikkek/normal/108.jpg


Mottónk: " Nincs er?sebb kapocs, mint a jó bor szeretete és tisztelete "


A borrend neve: Brindisi Szent L?rinc Borrend
Címe: 8060 Mór, Zrínyi Miklós u. 36.
A borrend telefonszámai:
06-20-2468-088
06-30-3009-218
A borrend fax-száma:06-22-407-197


A tagok névsora, tisztségekkel:

A Borrend Nagytanácsa:

Tálos Tamás Nagymester

Gábor Csaba Kancellár

Kovács Gyula Alkancellár

Friedl Károly Kincstárnok

Sáfrán András Ceremóniamester


A Borrend tagsága

Azurák Csaba - Követ

Azurák Zsolt – Követ

Bagotai Dezs? - Inyencmester

Belecz József – Hírnök

Bíró István - Bor-trezor ?r

Bozóky István - Tiszteletbeli Nagymester
F?borász Dénes Zoltán - Borlovag
Denke Gábor - Követ

Dömötör János – Borlovag

Eördög Mihály – Hoppmester

Erdei Ferenc - Nemzetközi kapcs. felel?s

Er?s András dr. – Követ

Flatesker József - Pohárnok
Förhécz Sándor – Borlovag

Galambos András – Borlovag

Galambos Lajos - Borlovag
Geszler Imre - Pincemester

Hegedüs György dr.- Hirmondó

Hrubos Zsolt – F?fotográfus

Jakab Róbert – Borlovag

Kerekes László dr. – F?gyógyász

Kertész Fruzsina – Követ

K?rösi Imre – Hoppmester

Kutas János – Nagykövet

Lakatos Viktor – Inyencmester

Lincz István- Pincemester

Magyar Zoltán – Borlovag

Molnár József - Tiszteletbeli Kancellár

Molnár Pál – Borlovag

Möllmann Günterné – F?pohárnok

Németh Csaba – Zászló?r

Papp Albert – Borlovag

Pataki Attila – Borlovag

Rusvai Gábor – Borlovag

Simon M. Veronika – Nagykövet
Tálos Katalin - Krónikás

Vécsei László dr. - Borlovag


A Borrend Ellen?rz? Bizottsága

Iván János - F?-Paragrafus ?r
Cseh Sándor Paragrafus ?r
Újvári József Paragrafus ?r


Borrendünk tiszteletbeli tagjai:
Pallos István dr.
Senkár László
Kiss László dr.
Végh Konrád
Tömördi Elemér
Petrovics István
Kamocsay Ákos
Eckhard Kohl
Eckhard Günhter
Ingegri Leopoldó

Azurák Mihály

Bíró Mária

Kuti Éva dr.

Terts András dr.
Trischberger László

Molnár Rita
Hajdu Frigyes


A Borrend képviselete a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségében:

A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége 2007. március 23-i tisztújító közgy?lésén, Hajóson Tálos Tamás nagymestert az Országos Szövetség alelnökévé választották.


A Borrend rövid története:


images/cikkek/normal/107.jpg


A Borrend megalakulása 2001. szeptember 21-én volt. Az avatások 2001. október 5-én a Móri Bornapok alkalmával történtek. A borrend magánszemélyek által létrehozott társadalmi szervezet a táj szépségének meg?rzéséért. Tevékenységükkel öregbítik a borvidék hírnevét, maguk és minden igaz borbarát örömére.


A borrend célja és tevékenysége:

Alapvet? célja, melynek érdekében a tevékenységét az alábbi területen fejti ki:
- A tájegység sz?l? és bortermelési és a hozzá kapcsolódó történeti- kulturális hagyományainknak, értékeinknek fejlesztése és meger?sítése, illetve az abban való részvétel.
- Általában a borkultúrával kapcsolatos tevékenységek szakszer? végzésének fenntartása és arra való ösztönzés.
- Az emberi kapcsolatok alakítása, értékkel való gazdagítása közös rendezvényekkel.
- Magyar nemzeti karakter, lokálpatroitizmus és büszkeség er?sítésének ösztönzése a borkészítés, borkezelés, borfogyasztás hagyományos eszközeivel.
- Más borrendekkel és gasztronómiai és borászati egyesületekkel való kapcsolattartás.
- Termelési kultúra, forgalmazás kultúra, fogyasztási kultúra, hagyományteremtés.
A borrend részt vesz a Szent György napi rendezvényeken, borversenyeken, borrendi avatáson, a Móri Bornapok társrendez?je, folyamatosan tartja a kapcsolatot a környez? borrendekkel.


Zászlósbor

Móri Ezerjó. A német családok betelepítésével, valamint a kapucinus barátok letelepedésével jelent?s sz?l?telepítés is elkezd?dött a vidéken. Nagyobb arányú fellendülés a sz?l?termesztésben és borászatban ezután következett be egészen a filoxéra vészig, amely az 1875-80 közötti években pusztított. A filoxéra utáni sz?l?telepítések fajtája az Ezerjó lett Móron. Egyes ampelográfusok szerint a kapucinusok hozták ide ezt a fajtát. Mások szerint ez egy régi magyar fajta, mai néven Hungaricum. Morfológiai bélyegek alapján convarietas pontica. Hazánkban több helyen termesztik, de igazi otthonra a Móri-árokban talált.

A móri bor, így az Ezerjó is kemény, kés?n ér? bortípus. Az els? két évben nem sokat árul el magáról. A harmadik évben fejl?dik ki teljes erejében, s ekkor érz?dik igazán egyéni íze és zamata.
Kedvez? id?járás esetén a sz?l?fürtök aranysárga szín?re érnek és csodálatos zamattal rendelkeznek. El?fordul, hogy különleges id?járási viszonyok között aszú szemek is szedhet?k. Az ilyen töppedt sz?l?szemekb?l aszú bor készíthet?, amely a tokajival is vetekszik.
Az ezerjó bor eme jó tulajdonsága, a hagyományok tisztelete indított bennünket arra, hogy Zászlós borunkká válasszuk.


A legenda rövid leírása

Mór és környékér?l sokféle régészeti leletanyag bizonyítja az ember és a sz?l? - bor kultúra kapcsolatát. Az ember és sz?l? találkozását e tájban Probus római császár uralkodásának idejére tehetjük.

A Móri Borvidéket sz?l? kultúrájával a XI. századi adománylevelek is tanúskodnak. A különböz? történelmi korokban fejl?dött a vidék.
A török háború idején komoly harcok dúltak Mór és térségében, ezért elnéptelenedett a vidék s a sz?l?ültetvények is tönkrementek.
Eme harcokban jeleskedett Brindisi Szent L?rinc tudós kapucinus szerzetes, kora egyik legnagyobb hitszónoka és diplomatája. A szent tábornoknak is nevezett olasz szerzetes gyalog járta Európát, prédikált és minden erejével küzdött a pogány oszmán török hatalom ellen. Így jutott el Magyarországra is, kivéve részét a Sárréti csatából talán Mátyás f?herceg Csókak?r?l érkez? seregének tagjaként.
Erényei és dics?sége sok hívet és támogatót szerzett rendjének a kapucinus barátoknak.

A Mórra telepített Hochburgok hozták a kapucinus barátokat városunkba és jelent?s sz?l?telepítések kezd?dtek a településen és környékén. A kapucinus barátok szorgalmas munkája és Brindisi Szent L?rinc példamutató életének hatására választottuk borrendünk névadójának a híres szerzetest.


A próbatétel rövid leírása

A kapucinus szerzetesek is mesterei voltak koruk szintjén a borászkodásnak, innen származik a legenda.

Az 1800-as években volt egy nagyon híres pincemesterük, Gábriel barát, aki arról volt híres, hogy megfelel? bor szakértelemmel rendelkez? lila rezes-orrú barát olyan helyismeretre tett szert, hogy bekötött szemmel is meg tudta különböztetni a borokat d?l?k szerint, azaz melyik hegyr?l, melyik hordóból származik a kóstolt bor.


Ezzel nagyon sokszor dicsekedett, mígnem egyszer fiatal rendtársai elhatározták, hogy megviccelik. Egy kóstolás alkalmával a vizeskannából öntöttek a korsójába. A barát sokáig forgatta a furcsa ned?t a szájában, többször hörpintett a korsóból, mígnem szégyenkezve vallotta be társainak, hogy nem mondott igazat, mert ezt a fajtát nem ismeri.

Eme történet sarkallta a borrendet arra, hogy a most megalakult borlovagrend tagjai a zászlós borként választott "Ezerjó bort minden tagnak fel kell tudni ismerni s ha szükséges, a bort be kell tudni mutatni."


Avatási szertartás

A borrend tagjai talárban félkört alkotva alakítják ki a helyet az avatáshoz, az avatandók velük szemben helyezkednek el.

A ceremóniamester megszólaltatja a cseng?t. A Brindisi Szent L?rinc Borlovagrend Nagytanácsa nevében a Kancellár köszönti a jelölteket, majd a Krónikás ismerteti a "Próbatétel legendáját".


A próbatétel a következ?képpen történik:
- a próbatétel a cseng? megrázásával indul
- a jelöltek szemét bekötik kend?vel
- az el?ttük lév? pohárból kóstolással meg kell állapítani, melyik a rendi zászlós bor.


Amikor megállapítják a jelöltek, a következ?ket mondják:
"Áldott legyen a föld, mely téged termett.
Áldott legyek én, ki téged iszlak!"
És a Nagymester jelére a poharat fenékig ürítik, majd a fogadalom következik.


Az eskü szövege:

Én /a tagjelölt neve/ ünnepélyesen fogadom, hogy mint a Brindisi Szent L?rinc Borlovagrend tagja, annak alapszabálya szerint cselekszem. Legjobb tudásom szerint hirdetem a Móri Borvidéki borok dics?ségét, ápolom a helyi hagyományokat és kultúrát, valamint mindent megteszek e táj szépségének meg?rzéséért. Magatartásommal és tevékenységemmel öregbítem a borvidék hírnevét, magam és minden igaz borbarát örömére.
Isten engem úgy segéljen!


A borrend alapító okirata

Mi a magyar borkultúra felemelkedésének lelkes hívei kemény, álhatatos munkájuk el?tt fejet hajtva az el?döknek, hogy létre hozták ezt a többre hivatott sz?l? és borkulturát. tiszteletünk és tenniakarásuk jeléül megalapítjuk 2001. október 5-én a "Brindisi Szent L?rinc Borrend"-et - mely baráti társaság lehet?ségéhez mérten segíteni akarja a móri történelmi borvidék helyzetét.

Múlt századokba nyúló sz?l?termesztés, bor készítés értékes hagyományait megtartani, valamint új életre kelteni a min?ségi borászat érdekére. A kultúrált borfogyasztás népszer?sítése céljából a borrend minden tagjának kötelessége óvni és hirdetni a borvidék borainak értékeit, hogy ismét elfoglalják méltó helyüket az igényes borfogyasztó asztalán.

A fentiek szellemében borrendbe tömörült borszeret? és tisztel?k borbarátok közös akaratunkból úgy határoztunk, hogy a Brindisi Szent L?rinc Borrend megalakulásakor ezen okiratot kiállítottuk
..................(-nak) ki elfogadja a borrend célkit?zéseit és munkájával hozzájárul e nemes ügy sikeréhez, minek hiteléül ezen okiratot kézjegyével ellátta a magyar borlovagrendek országos szövetségének ez id? szerinti elnöke

Dr. Ters András
nagymester

Brindisi Szent L?rinc Borrend részér?l

Tálos Tamás
nagymester

Molnár József
kancellár


A Móri Brindisi Szent L?rinc Borrend
Himnusza

(Zene és szöveg: Enyedi Béla)


Móri nagy bor fesztivál,
Ablak, ajtó nyitva áll...
Mert a borrendünkhöz az dukál:
Egy fesztivál, jó mulatság, nem vitás
Egy fesztivál, itt a jó bor, ne tétovázz
Egy fesztivál, itt a bor, hát igyál, cimborám.

Sok sz?l?sgazda erre vár,
Poharat tölt, invitál...
Mert egy borlovaghoz az dukál:
Egy fesztivál, jó mulatság, nem vitás
Egy fesztivál, itt a jó bor, ne tétovázz
Egy fesztivál, itt a bor, hát igyál, cimborám.

Bár lenne minden délel?tt,
Este hétkor, éjfél el?tt...
Mert az Ezerjóhoz az dukál:
Egy fesztivál, jó mulatság, nem vitás
Egy fesztivál, itt a jó bor, ne tétovázz
Egy fesztivál, itt a bor, hát igyál, cimborám.

Ez a borlovagrend himnusza,
Brindisi Szent L?rinc nimbusza...
Mert a Zászlós borhoz az dukál:
Egy fesztivál, jó mulatság, nem vitás
Egy fesztivál, itt a jó bor, ne tétovázz
Egy fesztivál, itt a bor, hát igyál, cimborám.


BRINDISI SZENT L?RINC
(Brindisi, 1559. július 22. +Lisszabon, 1619. július 22.)


XXIII. János pápa egyháztanítóvá avatta Brindisi Szent L?rincet. Apostoli Tanító megtisztel? címe apostoli életmódjára és arra a missziós tevékenységre utal, amelyet egész Európában kifejtett. A szent alakja ragyogó fényességgel t?nik elénk. A szerzetest nagy feladatokra hívta meg Isten, a szerzetesi élet eszményével és fiatalos lelkesedéssel vágott neki az osztatlan istenszolgálatnak. 16 éves korában kapucinus barát lett. Velencében és Páduában tanult, egy könyv iránti szeretete valóságos szenvedélyévé vált. A fiatal kapucinust, L?rincet „A könyv” kerítette hatalmába: a Szentírás. Úgy olvasta a Bibliát, mintha tegnap, egészen frissen írták volna. És úgy szerette, mintha a menyasszonyát szerette volna benne. Megtanult héberül, és így prédikálni tudott a zsidóknak! S nemcsak olvasta, hanem megmaradt benne az olvasott szöveg annyira, hogy saját bevallása szerint szóról szóra le tudta volna írni a héber szöveget, ha a héber szentírási szöveg megsemmisült volna.

L?rinc született szónok volt. Életszentségének és csodatételeinek híre messze megel?zte. Ha valahova készült, a templomot már órákkal el?bb zsúfolásig megtöltötték az emberek, hogy hallhassák és láthassák. Három éven át rendf?nök volt, irodalmi m?veit és egész tudását az egyház szolgálatába állította. Sok munkát írt a hit megvilágosítására, a szigorúság, a bölcsesség, az Eukarisztia és a Mária szeretete voltak jellemz? vonásai.

Azokban az években, amikor ,,a szent tábornok'' gyalog járta végig Európa országait és mindenütt prédikált, az emberek úgy érezték: egy új apostol jelent meg a földön. Seregestül vonultak ki a fogadására, virágokkal és lombos ágakkal borították be az utat, amerre elhaladt. Prédikációit tíz fólió kötet ?rzi. Szentírás magyarázatai minden id?k tudósait leny?gözik szakszer?ségükkel. Egyszer?, pátosz nélküli stílusa rendkívül modernnek hat ma is.
1601-ben Magyarországra is eljutott, ahol Székesfehérvár és Csókak? ostrománál gy?zelemre lelkesítette a kereszttel a magyarokat a törökök ellen. Rendje, a kapucinus rend honosította meg Móron a sz?lészetet. Ma Móron van a kapucinus rend magyarországi központja.

L?rincet a Székesfehérvár melletti gy?zelme után (1601) generálissá választották, kés?bb még négy alkalommal viselte a generális definitor tisztségét. Mindezek ellenére L?rinc alázatos szerzetes maradt. Ha szükség volt rá, szívesen segített a konyhán, a mosogatásban is. És minden küls? tevékenysége mellett állandóan misztikus szemlél?désben élt!

A pápa, a császár, hercegek és városi tanácsok bíztak rá nagyon kényes diplomáciai feladatokat. És L?rinc nem bújt ki e megbízatások el?l. Számára ez is els?sorban apostolkodás volt, beavatkozási lehet?ség az általa annyira szeretett Egyház javára. Szolgálatait egész Európa érdekében végezte, miként ezt a Székesfehérvár melletti ütközetben félreérthetetlenül megmutatta. Amikor Miksa bajor herceg, aki L?rinc barátja volt, elismerését fejezte ki szolgálatai miatt, melyek lehet?vé tették a Katolikus Liga létrejöttét, ezt mondta: ,,Egész Németország, s?t, az egész kereszténység örök hálára van kötelezve L?rinc atya iránt!''

Amikor Velencében tartózkodott, szegény szerzetesi cellájában a legmagasabb rangú vezet?k keresték fel, hogy tanácsot kérjenek t?le. Egy mondata különösen is rávilágít, milyen lélek élt L?rincben. Mikor egy missziós útja alkalmával Miksa herceg test?röket akart melléje adni, L?rinc ezt mondta: ,,Nem ilyen fegyverekkel kell megvédeni a hitünket, hanem a tanítók és prédikálók szent életével és az üldözések türelmes elviselésével. Nem a kard, hanem a meggy?zés nyeri meg a szíveket.'' Azokban a hónapokban, amikor L?rinc hosszasan prédikált német földön, nem vitát, hanem békítést követelt. Ezt a lelkületet már évekkel korábban kialakította magában, amikor Rómában a zsidók között végzett missziós munkát. Békeszeretete tette alkalmassá arra, hogy békét közvetítsen. Hadakozó felek többször fordultak hozzá, hogy segítségével békét kössenek.


L?rinc Lisszabonban halt meg, 1619. július 22-én. 1881-ben avatta szentté XIII. Leó pápa. A római kalendáriumba 1959-ben vették fel az ünnepét, július 21-i dátummal.


Imája: Istenünk, te Brindisi Szent L?rinc áldozópapnak neved dics?ségére és a lelkek üdvösségére megadtad a jó tanács és az er?sség Lelkét. Közbenjárására add meg nekünk is Szentlelked ajándékait, hogy meglássuk, mit kell tennünk, és azt meg is valósítsuk.


Tálos Tamás úrnak, a Brindisi Szent L?rinc Borrend nagymesterének!


Tisztelt Alelnök Úr, Nagymester Úr, kedves Tamás!


Engedd meg, hogy kifejezzem köszönetemet a bornapi meghívásért. Családommal jól éreztük magunkat, a programok színvonalasak voltak, az id?járás kit?n? volt és finomak voltak a borok. Különösen a speciális kísér?programok fogtak meg, mint pl. a "camera obscura", vagy a képz?m?vészeti kiállítások és könyvvásár.

A további munkához sok sikert, jó munkatársakat, sok jó évjáratot, valamint er?t és egészséget kíván:

2007. október 8.

Agárdy Gábor
Pozsony-megye alispánja és családja

  • сделать ремонты тут